środa 22 maja 2024
(Tydzień 21)
ENGLISH VERSION

Privacy Statement & Cookie Policy


We respect the privacy of visitors to the website and ensure that the personal information you provide is treated confidentially. Processing of personal data is done in a manner that is in accordance with the requirements of the Personal Data Protection Act.

Purposes of data processing

Your personal data is processed by us for entering into and executing agreements regarding calendars and managing the resulting relationships, including carrying out activities aimed at increasing the customer base.

If you fill out a contact or registration form on the website, or send us an e-mail, the data you send us will be kept for as long as the nature of the form or the content of your e-mail is necessary for the complete answering and handling thereof.

Click behavior and visit data

General visitor data is kept on the website. The time of request and data that a visitor's browser sends are registered and used for statistical analyzes of visiting and clicking behavior on the website. We also optimize the operation of the website.


Cookie policy

To make this site work properly, we place small data files called cookies on your device.

What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

How do we use cookies?


Google Analytics
We use Google Analytics to keep track of how users use the Website. The information that Google collects is anonymised as much as possible. The information is transferred to and stored by Google on servers in the United States.

Please read the Google Privacy Policy for more information.

Google uses this information to track how our website is used, to provide reports on the website to us and to provide its advertisers information about the effectiveness of their campaigns. Google may also transfer this information to third parties if Google is legally required, or where such third parties process the information on Google's behalf. We have no influence on this matter.

Ad networks
Also, any external advertising network (including Google Adsense / AdX) on this website uses technologies such as cookies and web beacons to display relevant ads to you during your visit to this website. This information (it is NOT your name, address, email address or phone number) can be used to show relevant ads on other websites.

We don't have access to the cookies and web beacons sent by ad networks.
For more information about the Google Adsense Privacy Policy, please consult the privacy policy of this service. We have no influence or control over the privacy practices of ad networks.

You have the right to request access to and correction or deletion of your data. Please see our contact page. To prevent abuse, we may ask you to identify adequately. When it comes to access personal data linked to a cookie, you must send a copy of the cookie in question.

Cookies can be deleted only by yourself, since they are stored on your computer. Consult the manual of your browser.

Some tracking cookies are placed by third parties that display including through our website ads to you.
Through our website, a cookie is placed from the US company Google, as part of the "Analytics" service. We use this service to track and get reports about how visitors use the website. Google may also transfer this information to third parties if Google is legally required, or if third parties process the information on Google's behalf. We have no influence on this matter.

The information that Google collects is anonymous as much as possible. The information is transmitted to and stored by Google on servers in the United States.

How you can control advertising cookies

You can use Ads Settings to manage the Google ads you see and opt out of interest-based ads. Even if you opt out of interest-based ads, you may still see ads based on factors such as your general location derived from your IP address, your browser type and recent, previous searches related to your current search.

You can also manage many companies’ cookies used for online advertising at the US-based aboutads.info choices page or the EU-based Your Online Choices.

Finally, you can manage cookies in your web browser.
POLISH VERSION - Automatically translated by Google, so it's not perfect.

Oświadczenie o ochronie prywatności i Polityka dotycząca plików cookie


Szanujemy prywatność osób odwiedzających witrynę i zapewniamy, że podane przez Państwa dane osobowe są traktowane poufnie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych.

Cele przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zawierania i realizacji umów dotyczących kalendarzy oraz zarządzania wynikającymi z nich relacjami, w tym prowadzenia działań mających na celu powiększanie bazy klientów.

Jeżeli wypełnisz formularz kontaktowy, rejestracyjny w serwisie lub wyślesz nam wiadomość e-mail, przesłane przez Ciebie dane będą przechowywane tak długo, jak charakter formularza lub treść Twojej wiadomości e-mail będzie niezbędna do realizacji pełną odpowiedź i obsługę.

Zachowanie związane z kliknięciami i dane dotyczące odwiedzin

Ogólne dane dotyczące odwiedzających są przechowywane w witrynie. Czas żądania i dane wysyłane przez przeglądarkę odwiedzającego są rejestrowane i wykorzystywane do analiz statystycznych zachowań związanych z odwiedzaniem i klikaniem na stronie. Optymalizujemy także działanie serwisu.


Polityka dotycząca plików cookie

Aby zapewnić prawidłowe działanie tej witryny, umieszczamy na Twoim urządzeniu małe pliki danych zwane plikami cookie.

Co to są pliki cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa zapisuje na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania witryny. Umożliwia witrynie zapamiętanie Twoich działań i preferencji (takich jak login, język, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania) przez pewien okres czasu, dzięki czemu nie musisz ich ponownie wprowadzać za każdym razem, gdy wrócisz na stronę lub przeglądać z jednej strony na drugą.

Jak używamy plików cookie?


Google Analytics
Korzystamy z Google Analytics w celu śledzenia sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Serwisu. Informacje gromadzone przez Google są w jak największym stopniu anonimizowane. Informacje są przekazywane i przechowywane przez firmę Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Google.

Google wykorzystuje te informacje do śledzenia sposobu korzystania z naszej witryny, dostarczania nam raportów na temat witryny oraz dostarczania reklamodawcom informacji na temat skuteczności ich kampanii. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane prawnie lub jeśli takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Nie mamy wpływu na tę kwestię.

Sieci reklamowe
Ponadto każda zewnętrzna sieć reklamowa (w tym Google Adsense / AdX) na tej stronie korzysta z technologii takich jak pliki cookie i sygnały nawigacyjne w celu wyświetlania odpowiednich reklam podczas Twojej wizyty na tej stronie. Informacje te (NIE jest to imię i nazwisko, adres, adres e-mail ani numer telefonu) mogą zostać wykorzystane do wyświetlania odpowiednich reklam w innych witrynach internetowych.

Nie mamy dostępu do plików cookie i sygnałów nawigacyjnych wysyłanych przez sieci reklamowe.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Polityki prywatności Google Adsense, zapoznaj się z polityką prywatności tej usługi. Nie mamy wpływu ani kontroli na praktyki dotyczące prywatności stosowane w sieciach reklamowych.

Masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Proszę zobaczyć naszą stronę kontaktową. Aby zapobiec nadużyciom, możemy poprosić Cię o odpowiednią identyfikację. Jeśli chodzi o dostęp do danych osobowych powiązanych z plikiem cookie, należy przesłać kopię danego pliku cookie.

Pliki cookies możesz usunąć wyłącznie samodzielnie, gdyż są one przechowywane na Twoim komputerze. Zapoznaj się z instrukcją swojej przeglądarki.

Niektóre śledzące pliki cookie są umieszczane przez strony trzecie, które wyświetlają Ci reklamy, w tym za pośrednictwem naszej witryny internetowej.
Za pośrednictwem naszej witryny internetowej umieszczany jest plik cookie amerykańskiej firmy Google w ramach usługi „Analytics”. Korzystamy z tej usługi w celu śledzenia i otrzymywania raportów na temat sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z witryny. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli Google jest tego wymagane prawnie lub jeśli strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Nie mamy wpływu na tę kwestię.

Informacje gromadzone przez Google są w jak największym stopniu anonimowe. Informacje są przesyłane do firmy Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Jak kontrolować reklamowe pliki cookie

Możesz użyć Ustawień reklam, aby zarządzać reklamami Google widzisz reklamy oparte na zainteresowaniach i rezygnujesz z nich. Nawet jeśli zrezygnujesz z reklam opartych na zainteresowaniach, możesz nadal widzieć reklamy oparte na takich czynnikach, jak Twoja ogólna lokalizacja na podstawie adresu IP, typ przeglądarki oraz ostatnie i poprzednie wyszukiwania powiązane z Twoim bieżącym wyszukiwaniem.

Możesz także zarządzać plikami cookie wielu firm używanymi do reklam online na amerykańskiej stronie aboutads.info choice lub Twoje wybory online z siedzibą w UE.

Wreszcie możesz zarządzać plikami cookie w swojej przeglądarce internetowej.


Top