niedziela 1 października 2023
(Tydzień 39)
ENGLISH VERSION

Cookie policy

To make this site work properly, we place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

How do we use cookies?


Google Analytics
We use Google Analytics to keep track of how users use the Website. The information that Google collects is anonymised as much as possible. Your IP address is emphatically not given. The information is transferred to and stored by Google on servers in the United States.

Please read the Google Privacy Policy for more information.

Google uses this information to track how our website is used, to provide reports on the website to us and to provide its advertisers information about the effectiveness of their campaigns. Google may also transfer this information to third parties if Google is legally required, or where such third parties process the information on Google's behalf. We have no influence on this matter.

Facebook, Twitter and Google - Social media buttons
On this site buttons are included to promote pages or share on social networks Facebook, Twitter and Google. These buttons are implemented by code provided by Facebook, Twitter and Google itself. This code places a cookie (see above).

Please read the privacy policy of Facebook, Twitter and Google (which can change frequently) to see what they do with your personal data.

Ad networks
Also, any external advertising network (including Google Adsense and / or Criteo) on this website uses technologies such as cookies and web beacons to display relevant ads to you during your visit to this website. This information (it is NOT your name, address, email address or phone number) can be used to show relevant ads on other websites.

We don't have access to the cookies and web beacons sent by ad networks.
For more information about the Google Adsense Privacy Policy, please consult the privacy policy of this service (see above). We have no influence or control over the privacy practices of ad networks like Google Adsense.

You have the right to request access to and correction or deletion of your data. Please see our contact page. To prevent abuse, we may ask you to identify adequately. When it comes to access personal data linked to a cookie, you must send a copy of the cookie in question.

Cookies can be deleted only by yourself, since they are stored on your computer. Consult the manual of your browser.

Some tracking cookies are placed by third parties that display including through our website ads to you.
Through our website, a cookie is placed from the US company Google, as part of the "Analytics" service. We use this service to track and get reports about how visitors use the website. Google may also transfer this information to third parties if Google is legally required, or if third parties process the information on Google's behalf. We have no influence on this matter.

The information that Google collects is anonymous as much as possible. The information is transmitted to and stored by Google on servers in the United States.

How you can control advertising cookies

You can use Ads Settings to manage the Google ads you see and opt out of interest-based ads. Even if you opt out of interest-based ads, you may still see ads based on factors such as your general location derived from your IP address, your browser type and recent, previous searches related to your current search.

You can also manage many companies’ cookies used for online advertising at the US-based aboutads.info choices page or the EU-based Your Online Choices. View your cookie preferences to define which cookies you want on this website.

Finally, you can manage cookies in your web browser.
POLISH VERSION - Automatically translated by Google, so it's not perfect.

Polityka Cookie

Aby to strona działa prawidłowo, kładziemy niewielkie pliki z danymi zwane cookies na swoim urządzeniu. Większość dużych stron internetowych to zrobić też.

Co to są pliki cookie?

Cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym, gdy odwiedzasz witrynę. Pozwala na stronie internetowej, aby zapamiętać swoje działania i preferencje (takie jak login, język, rozmiar czcionki i inne ustawienia wyświetlacza) w okresie czasu, więc nie musisz zachować je ponownego wprowadzania w dowolnym momencie powrócić do strony lub przeglądać z jednej strony na drugą.

Jak używamy plików cookie?


Google Analytics
Korzystamy z Google Analytics, aby śledzić, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Informacje gromadzone przez Google są w jak największym stopniu zanonimizowane. Twój adres IP zdecydowanie nie jest podany. Informacje są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Przeczytaj Politykę prywatności Google, aby uzyskać więcej informacji.

Google korzysta z tych informacji w celu śledzenia jak nasza strona jest używana, aby zapewnić raporty na stronie internetowej do nas i zapewnić reklamodawców informacji o skuteczności kampanii. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli Google jest prawnie wymagane, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Nie mamy żadnego wpływu na ten temat.

Facebook, Twitter i Google - społeczne przyciski multimedialne
Na tej stronie znajdują się przyciski do promowania stron lub udostępnić na portalach społecznościowych Facebook, Twitter i Google. Przyciski te są realizowane przez kod dostarczonych przez Facebook, Twitter i Google. Ten kod umieszcza plik cookie (patrz wyżej).

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Facebooku, Twitter i Google (które mogą często zmieniać), aby zobaczyć, co robią ze swoimi danymi osobowymi.

Sieci reklamowe
Ponadto, każda sieć reklamy zewnętrznej (w tym Google Adsense i / lub Criteo) na tej stronie wykorzystuje technologie, takie jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW do wyświetlania odpowiednich reklam do Ciebie podczas wizyty w tej stronie. Te informacje (to nie jest imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu) może być używany do pokazywania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych.

Nie mamy dostępu do plików cookie i sygnalizatory WWW przesyłanych przez sieci reklamowe.
Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Adsense, należy skonsultować się z polityką prywatności tego serwisu (patrz wyżej). Nie mamy wpływu ani kontroli nad politykę prywatności sieci reklamowych takich jak Google Adsense.

Masz prawo do żądania dostępu i poprawienia lub usunięcia swoich danych. Proszę zobaczyć na naszej stronie kontaktowej. Aby zapobiec nadużyciom, możemy poprosić Cię zidentyfikować odpowiednio. Jeśli chodzi o dostęp do danych osobowych związanych z pliku cookie, należy wysłać kopię cookie w pytaniu.

Pliki cookie mogą być usunięte tylko przez siebie, ponieważ są one przechowywane na Twoim komputerze. Sprawdź w instrukcji swojej przeglądarki.

Niektóre pliki cookie są umieszczane przez osoby trzecie, które mają się wyświetlać w tym na naszej stronie internetowej reklam do Ciebie.
Dzięki naszej stronie, plik cookie jest umieszczona od amerykańskiej firmy Google, jako część "Analytics" usługi. Możemy skorzystać z tej usługi, aby śledzić i uzyskać raporty o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli Google jest prawnie wymagane, lub jeśli osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Nie mamy żadnego wpływu na ten temat.

Informacje, które zbiera Google jest anonimowy jak najwięcej. Informacje są przesyłane i zapisywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Jak można kontrolować pliki cookie reklamowych

Możesz użyć Ogłoszenia Ustawienia do zarządzania reklam Google widoczne i zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach. Nawet jeśli zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, można jeszcze zobaczyć reklamy na podstawie czynników, takich jak ogólny lokalizacji pochodzi z adresu IP, typ przeglądarki i ostatnich, poprzednich wyszukiwań związanych z bieżącym wyszukiwania.

Możesz także zarządzać plikami cookie wielu firm "używane do reklamy online w amerykańskiej aboutads.info stronie wyborów lub UE z siedzibą w Your Choices Online. Wyświetl preferencje plików cookie, aby określić, które pliki cookie mają być używane w tej witrynie.

Wreszcie, można zarządzać plikami cookie w przeglądarki internetowej.


Top